IQ-tester mellom skole, rett og helse

Publisert dato: 5. september, 2023

Bilde: Deltest fra WISC – Wechsler Intelligence Scale for Children III, verdens mest brukte IQ test for barn og unge. Foto: Helge Brekke / MUV, UiO.

Torsdag 19. september 2024 kl. 15:30–17:30
Store auditorium, Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo

I denne panelsamtalen vil vi rette oppmerksomheten mot hvordan intelligenstester har «vandret», på kryss av landegrenser og bruksområder, så vel som på tvers av profesjoner, teori- og fagtradisjoner. Vi ønsker å utforske hvordan tester har blitt tillagt betydning og legitimitet over tid fra mellomkrigstidens første forsøk og frem til bruken av kognitive evnetester i dagens pedagogisk-psykologiske tjeneste. Samtidig vil vi drøfte hvem som har hatt interesse av innføring og bruk av tester i Norge: Hvem talte intelligenstestenes sak – det være seg psykiatere, psykologer, pedagoger eller barnehagelærere – og med hvilke formål ble de forsøkt satt i virke?

Programmet kommer snart.

Seminaret organiseres i samarbeid med forskningsprosjektet I intelligensens tidsalder: Tester og målinger i historisk perspektiv, som er finansiert av Norges forskningsråd. 

Bilde: Deltest fra WISC – Wechsler Intelligence Scale for Children III, verdens mest brukte IQ test for barn og unge. Foto: Helge Brekke / MUV, UiO.